REGULAMIN SERWISU SPRZEDAŻOWEGO LOMBARDS.PL

§ 1

Definicje

Użyte w regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

a) Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki TAMPA Sp. z o.o., z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ul. Kiczyckiej 33 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 611619, NIP: 5482672449, REGON: 363730651, wysokość kapitału zakładowego: 2.664.700 zł. określony na każdej stronie oferowanego przedmiotu,

b) Klientosoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

c) Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego),

d) Przedmiot/y – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem serwisu sprzedażowego,

e) Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem,

f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, na skutek złożenia przez Klienta zamówienia,

g) Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Przedmiotów,

h) Serwis sprzedażowy – serwis lombards.pl, którego właścicielem jest F.H.U. TAMPA Sp. z o.o., z siedzibą w Skoczowie (43-430) ul. Kiczycka 33 KRS: 611619 NIP: 548-26-72-449,

i) Regulamin – niniejszy regulamin, .

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 21 lipca 2020 roku.

2. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania serwisu sprzedażowego poprzez sprzedaż przedmiotów, w tym zasady składania przez Klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania przez Klientów ceny za przedmioty i zasady zwrotu ceny Klientowi, procedury zgłaszania przez Klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez Konsumenta, zarządzanie danymi Klienta i inne.

3. Korzystanie z serwisu sprzedażowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub,

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a) poprzez adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, podany w opisie oferowanego przedmiotu,

c) telefonicznie poprzez nr telefonu podany w opisie oferowanego przedmiotu,

b) osobiście w punkcie lombardowym Sprzedawcy, w którym znajduje się oferowany przedmiot, lokalizacja oddziału podana jest w opisie oferowanego przedmiotu.

§ 3

Ceny

1. Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ewentualny koszt dostawy standardowo wynosi 15,00 zł przy przedpłacie na konto lub 20,00 zł przy przesyłce pobraniowej. Jednakże ze względu na właściwości przedmiotu może być inny, na co Klient składając zamówienie musi wyrazić zgodę poprzez akceptację zamówienia.

2. Jeżeli Klient zdecydował się odebrać przedmiot w punkcie lombardowym Sprzedawcy podanym w opisie przedmiotu, nie ponosi żadnych kosztów prócz ceny.

3. Ceny proponowane do sprzedaży oferowanych przedmiotów są cenami zbliżonymi do cen rynkowych. W przypadku ewidentnej pomyłki w cenie sprzedawanego przedmiotu zawarta umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym, a kupującym może być uznana za nieważną.

§ 4

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sprzedaży są przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w ramach znajdującej się w serwisie sprzedażowym strony przedmiotu.

2. Wszelkie cechy przedmiotu podane w opisie oraz załączone zdjęcia stanowią cechy przedmiotu świadczenia i nie mogą być poczytywane za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu § 12 ust. 2.

3. Wszelkie oferowane przedmioty są rzeczami używanymi, chyba że w opisie wyraźnie zastrzeżono, że jest inaczej. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona w przypadku rzeczy używanych do roku od wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Oznaczenie zdjęcia produktu wyrazem „NOWY”, oznacza tylko, że oferta wystawionego produktu jest nowo wystawioną ofertą w czasie krótszym niż 2 tygodnie.

§ 5

Rejestracja konta

1. Rejestracja konta jest zawsze dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

2. Dla założenia konta niezbędne jest wypełnienie dostępnego na stronie formularza, poprzez podanie następujących danych:

a) imienia i nazwiska,

b) numeru telefonu,

c) adresu zamieszkania/siedziby (ulicy, numeru posesji, kodu pocztowego, miejscowości),

d) loginu i hasła;

oraz w przypadku Przedsiębiorców:

e) nazwy firmy oraz NIP.

3. Do rejestracji wymagane jest także zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza konta i kliknięciu przycisku „Załóż konto” lub innego, o tym samym znaczeniu, Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika, a Sprzedawca przesyła Klientowi dokonującemu rejestracji na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i treść regulaminu.

5. Po zarejestrowaniu konta, klient może każdorazowo zmienić dane, o których mowa w ust. 2, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych” dostępnego po zalogowaniu i kliknięciu przycisku „Twoje konto”.

6. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@lombards.pl .

7. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

 1. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 6

Procedura składania zamówienia przez klienta

1. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie na przedmiot, który jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, w chwili składania zamówienia przez Klienta, zgodnie z informacją na stronie danego przedmiotu.

2. Informacje o dostępności danego przedmiotu są aktualizowane na bieżąco. Jednak Klient, celem upewnienia się, iż dany przedmiot jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, może skierować do Sprzedawcy zapytanie, w sposób wskazany w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.

3. Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie przedmiot, musi poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i wyrazić zgodę na związanie jego treścią oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o prawdziwości tych danych, a także wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, a następnie kliknąć przycisk "Kupuję" tożsamy z określeniem "Zamów z obowiązkiem zapłaty”.

4. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wybrać odpowiednią opcję na etapie składania zamówienia i podać wszelkie niezbędne do wystawienia faktury dane.

5. Procedura składania zamówienia kończy się kliknięciem przycisku "Realizuj zamówienie" a następnie "Płacę" tożsamymi z określeniem „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, co równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem warunkowej umowy sprzedaży, wybranego przez Klienta przedmiotu. Do czasu wpływu ustalonej ceny Sprzedawca ma prawo dowolnego dysponowania przedmiotem co oznacza, że może ten przedmiot sprzedać innemu Kupującemu, który ureguluje cenę sprzedaży.

§ 7

Formularz zamówienia

1. Wypełnienie formularza zamówienia Klient rozpoczyna od wyboru, czy zamówienie ma być dokonane jako przedsiębiorca czy jako osoba fizyczna, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

2. W przypadku wybrania opcji zakupu jako osoba fizyczna należy podać następujące dane, zaznaczone gwiazdką:

a) login (adres-email),

b) imię i nazwisko,

c) numer telefonu,

d) adres (tj. ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość).

2. W przypadku wybrania opcji zakupu jako przedsiębiorca oprócz danych wskazanych w ust. 1. należy podać także nazwę firmy oraz NIP.

§ 8

Procedura realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę

1. W przypadku wyboru opcji dostawy i kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta prośbę o potwierdzenie danych adresowych umowa sprzedaży jest wykonana przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub Przedmiotów konsumentowi lub upoważnionej przez niego osobie. W przypadku Przedsiębiorcy umowa sprzedaży wykonana zostaje przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub upoważnionej przez niego osobie.

2. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty sumy obejmującej cenę oraz koszty przesyłki na podane w ofercie konto bankowe.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

5. W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji umowy sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, możliwość wykonania umowy sprzedaży w terminie 30 dni od kliknięcia przez klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. W razie opóźnienia sprzedawcy w wykonaniu umowy sprzedaży i w tym terminie klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania przedmiotu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 9

Sposób dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych przedmiotów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie za pomocą przewoźnika (firmy kurierskiej). Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

2. Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. 2020.8 t.j.), a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przesyłki lub przedmiotów w niej zapakowanych może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez Konsumenta powyższego uprawnienia może wpłynąć na procedurę reklamacyjną.

§ 10

Odbiór w punkcie lombardowym

1. Klient może również wybrać bezpłatną opcję odbioru przedmiotu we wskazanym w ofercie punkcie lombardowym dokonującym sprzedaży określonego przedmiotu.

2. W przypadku wyboru opcji odbioru w punkcie, Klient ma możliwość zapłaty ceny przedmiotu przy odbiorze/ uiszcza ceny przy odbiorze, z pominięciem przelewu bankowego.

3. Klient zobowiązuje się odebrać przedmiot w terminie 3 dni roboczych, w godzinach otwarcia danego punktu z zastrzeżeniem treści §6 punkt 5.

§11

Sposób płatności

1. Sposób płatności uzależniony jest od tego którą opcję dostawy klient wybrał, i tak:

a) w przypadku wyboru odbioru przedmiotu we wskazanym w opisie punkcie lombardowym Klient może dokonać płatności/ płaci gotówką przy odbiorze lub wcześniejszą wpłatą środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru dostawy za pomocą przewoźnika DHL klient może dokonać płatności:

- przedpłata na konto przelewem tradycyjnym,

- za pobraniem przy odbiorze przesyłki

2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich (PLN), chyba że indywidualna umowa z klientem przewiduje co innego.

3. Za datę płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedawcy (nie dotyczy to płatności za pobraniem).

§ 12

Rękojmia udzielana przez sprzedawcę konsumentom

1. Konsument może na zakupiony Przedmiot złożyć reklamację z tytułu rękojmi, według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność unormowaną w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563.

2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli przedmiot kupiony przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

3. Rzecz sprzedana nie ma wady fizycznej między innymi w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy, o ile instrukcja taka została dołączona do rzeczy. Sprzedawca nie oferuje usługi montażu i uruchomienia Przedmiotów.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania, a o których kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.

Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o ile gwarancja taka została udzielona.

6. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien w oparciu o przygotowane do tego celu formularze:

- podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz identyfikację przedmiotu i daty jego sprzedaży, a także datę wejścia w posiadanie danej rzeczy,

- powiadomić o tym Sprzedawcę, tylko i wyłącznie na adres punktu dokonującego sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, oraz opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.

- umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,

7. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia Konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym. Konsument może, skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://lombards.pl/content/regulamin-7

§ 13

Rękojmia udzielana przez sprzedawcę przedsiębiorcom

1. Sprzedawca udziela Przedsiębiorcom rękojmi na przedmioty według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, ze zmianami wskazanymi poniżej.

2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą wydania przesyłki przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w tej chwili lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili.

3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał przedmiotu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż 7 dni od jej zauważenia. W szczególności Przedsiębiorca winien zbadać przedmioty jeszcze w obecności przewoźnika i zawiadomić go niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, sporządzając na tę okoliczność odpowiedni protokół.

4. Przedsiębiorca, który składa reklamację z tytułu rękojmi powinien:

- powiadomić o tym Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej lub pisemnie, opisać stwierdzoną wadę oraz podać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.

- dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,

5. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia Przedsiębiorcę o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Nie będą rozpatrywane reklamacje Przedsiębiorcy, który zaniechał wykonania uprawnień wskazanych w § 9 ust. 3.

§ 14

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta także w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia lub jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem witryny (link). W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

 1. Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres lokalizacji sklepu, w którym nabył Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

 1. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287), w tym w szczególności umów:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 8. zawartej w drodze aukcji publicznej.

10. Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

§ 15

Gwarancja jakości

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie przedmioty. Przedmioty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta przedmiotu; informacja o tym jest każdorazowo zawarta w opisie przedmiotu.

§16

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, którego dane wskazano w §1 powyżej. Klienci mogą nawiązać kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa (AB), wyznaczonym przez Sprzedawcę, za pośrednictwem nr tel. +48 530 700 555 lub poczty elektronicznej rodo@lombards.pl .

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Niezależnie od powyższego - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w oparciu o wyrażoną przezeń, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku zakres przetwarzania będzie odpowiadał treści zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

 2. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 6. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Sprzedawca nie przechowuje danych Klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane wyraźnie w regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 17

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ze sprzedawcą, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może:

a) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów – szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez te podmioty są dostępne w siedzibach tych podmiotów i na ich stronach internetowych,

b) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do:

- Federacji Konsumentów, która udziela porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707,

- Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

d) zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Szczegółowe porady Konsument może również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem www.uokik.gov.pl.

§18

Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

 2. W razie braku akceptacji zmian, Klient może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Link do niniejszego regulaminu wyświetlany będzie w serwisie sprzedażowym.

2. Celem zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem serwisu sprzedażowego oraz oferowanymi przedmiotami, Klient może użyć sposobów wskazanych w § 2 ust. 4 regulaminu. Na żądanie Klienta Sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy sprzedaży.

3. Wszelkie spory między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy, a właściwe jest prawo polskie.