REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta z Serwisu.

b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez TAMPA, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez TAMPA za pośrednictwem Serwisu.

c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisu.

d) TAMPA – F.H.U. TAMPA sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie (43-430) przy ul. Kiczyckiej 33 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 611619, NIP: 5482672449, Regon: 363730651 .

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

f) Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem lombards.pl, prowadzona przez TAMPA. Serwis obejmuje w szczególności informacje o towarach i usługach oferowanych przez TAMPA oraz dane kontaktowe.

g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

h) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. TAMPA udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j..), której treścią jest udostępnianie zawartości Serwisu.

2. Celem skorzystania z powyższej usługi, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej – co może nastąpić w przypadku poprzez otwarcie witryny Serwisu. Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu po jej całkowitym wykonaniu (zakończeniu korzystania z Serwisu).

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware).

5. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres admin@lombards.pl . Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez TAMPA.

§3

Pliki cookies

1. TAMPA za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

2. TAMPA wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

3. Korzystanie przez TAMPA z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

4. TAMPA wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

5. TAMPA nie wykorzystuje Cookies Zewnętrznych.

6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów np.:

a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

c) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§4

Postanowienia końcowe

1. Zasady przetwarzania przez TAMPA określa polityka prywatności – dostępna w ramach Serwisu pod adresem: https://lombards.pl/content/8-polityka-prywatnosci

2. TAMPA przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.